Viết về môi trường-2016

Viết về môi trường-2016

 

        - Ai ơi đừng vứt ni lông

Đem sử dụng lại góp công môi trường ( Nguyễn thị Mỹ Ly – Lớp 8/1)

    - Rủ nhau dọn sạch đoạn đường

Nhà nhà thêm sạch  ngôi trường thêm quang ( Huỳnh Tiên- Lớp 8/1)

     -  Ni lông lợi chỉ phút giây

   Nghìn năm tác hại chung tay ta cùng

       Một ngày tăng lên một tuần

   Giảm thiểu sử dụng ta cùng bạn ơi!  ( Trần Thị Mỹ Duyên – 8/ 2)

      - Noi gương các chị

        Học tập các anh

        Chúng ta hãy nhanh

        Ni lông giảm thiểu

        Đến mức không dùng

        Thay thể lá theo cùng

         Lá khô giấy gói

        Việc nhỏ lợi lớn

        Cho hành tinh vui