Thơ hay về rác ni lông

Thơ hay về rác ni lông

Chiều ra mương nước mà trông

Ni lông dưới nước, ni long trên bờ

Người đi kẻ đến hững hờ

Bao bì chất đống còn chờ ai thu

Ni lông chặn cả ống lu

Thông dòng chẳng được âm u tiêu điều

Nhìn mà thương xót bao nhiêu

Đồng xanh cỏ trắng ta yêu nhường nào

Ni lông vươn vãi hàng rào

Gió mà thổi đến ào ào tản ra

Giữ gìn ý thức của ta

Ni lông rác thải bớt ra môi trường

Ly Dung+Nhật Hà