Thơ: suối quê

Thơ: suối quê

Chiều chiều ra ngắm suối quê

Càng nhìn càng thấy thảm thê quá trời

Ngày xưa trong vắt trong veo

Bây giờ nổi những lèo phèo ni lông

Thương cho cua ối đói lòng

Nuốt vào khắc chết trong vòng nay mai

Vì con suối đẹp hỡi ai

Con cua cái ối van nài đấy thôi

Rác thì đem bỏ có nơi

Đừng đem vứt suối tiêu đời thiên nhiên

Bảo Giang