THƠ: NHỚ VỀ

THƠ: NHỚ VỀ

 

 

 

 

Nhớ về đồng ruộng xanh màu

Vườn xưa cỏ tốt đẹp giàu quê hương

Hôm nay nhìn thấy mà thương

Ni lông một bãi đầy đường khắp nơi

Chất độc đầy đó người ơi

Nhiễm vào thì sẽ tiêu đời chúng ta

        Nguyễn Thị Sương