NGƯỜI BẠN CÂY XANH

NGƯỜI BẠN CÂY XANH

NGƯỜI BẠN - CÂY XANH

    Cây xanh là bạn của người

Trồng cây việc tốt miệng cười tay nhanh

    Giúp cho không khí trong lành

 Mai đây cây tốt lá cành đẹp tươi.

                                       Thái  Nhật Hà