MÀU XANH QUÊ HƯƠNG

MÀU XANH QUÊ HƯƠNG

Trường em tổ chức trồng cây
Bạn nào bạn nấy hăng say đào, trồng
Để ngày sau đứng mà trông

Cây xanh ngày ấy rạng hồng quê hương.

     Kim Phúc