CA DAO :NGẮM

CA DAO :NGẮM

Ngắm xem đồng ruộng quê ta

Nhìn lên nhìn xuống hằng hà ni lông

Nguyễn Phan Công Vương